Przetarg ofertowy - 26.01.2009r.

Sztutowo 26.01.2009

OGŁOSZENIE

Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na 3 letnią dzierżawę parkingu w okresach od 01 maja do 30 września każdego roku.

Parking o powierzchni 3698 m2 usytuowany na działce nr 406 w Sztutowie przy ul. Muzealnej 6.

Termin dzierżawy od 2009 roku do 2011roku.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za jeden miesiąc dzierżawy wynosi:

10.000,00 PLN plus podatek VAT obliczony zgodnie z prawem obowiązującym w dniu wystawienia faktury.

Miejsce i termin składania ofert:

Pisemne oferty należy złożyć w siedzibie Muzeum Stutthof w Sztutowie ul. Muzealna 6

( sekretariat pok. Nr 3) w terminie do 16.02.2009 r. do godz. 9oo w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dzierżawa Parkingu”

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Muzeum pok. Nr 2 w dniu 16.02.2009 r. o godz.10ºº

Rozstrzygnięcie i wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w dniu ich otwarcia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty, która powinna zawierać:

- Imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz siedzibę oferenta.

- Oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego netto za jeden miesiąc dzierżawy.

- Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami dzierżawy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

- Datę i podpis osoby składającej ofertę.

Warunki dzierżawy:

Wykorzystanie przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Utrzymanie czystości i porządku na dzierżawionym i przyległym terenie.

Obsługa i utrzymanie we właściwym stanie sanitarno - higienicznym sanitariatów znajdujących się na terenie parkingu.

Utrzymanie dzierżawionych obiektów w należytym stanie technicznym i estetycznym (w tym niezbędne remonty), a wszelkie prace należy uzgodnić z Wydzierżawiającym.

Parking czynny w godzinach pracy Muzeum tj. od 9oo do 18oo.

Stawka dzienna opłaty parkingowej nie może by wyższa niż:

- autobusy, samochody ciężarowe - 25,00 zł

- autobusy małe - 15,00 zł

samochody dostawcze,

osobowe z przyczepami oraz mikrobusy - 7,00 zł

- samochody osobowe - 6,00 zł

- motocykle i rowery - 1,50 zł

Sprzedaż wydawnictw Muzeum z możliwością sprzedaży słodyczy i napoi chłodzących.

Zawarcie stosownej umowy na wywóz nieczystości stałych z terenu dzierżawionego z podmiotem, który ma do tego uprawnienia.

Uzyskanie wszelkich uzgodnień przewidzianych prawem dla prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przed jej rozpoczęciem.

Czynsz dzierżawny płatny przelewem w równych ratach miesięcznych.

Ponoszenie opłat eksploatacyjnych związanych ze zużyciem: energii elektrycznej, wody oraz koszty utylizacji i odprowadzania ścieków.

Zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej względem osób trzecich w granicach dzierżawionego terenu.

Szczegółowe warunki dzierżawy określa wzór projektu umowy dostępny w siedzibie Wydzierżawiającego.

Wydzierżawiający przetarg ma obowiązek podpisania umowy w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn.

ZASTĘPCA DYREKTORA

PIOTR PIECHNIK

Powrót