Posiedzenie Rady Muzeum

W dniu 10 kwietnia 2014 r. odbyło się czwarte posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie IV kadencji. Obradom przewodniczył prof. dr hab. Mieczysław Nurek.

Rada Muzeum jednogłośnie i bez zastrzeżeń przyjęła sprawozdanie z działalności Muzeum Stutthof za rok 2013 oraz pozytywnie zaopiniowała plan pracy na rok 2014. Podjęła również decyzję, że w listopadzie bieżącego roku odbędzie się kolejne posiedzenie, podsumowujące kończącą się kadencję.

Rolą Rady jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, ocena działalności oraz zatwierdzanie przedłożonego przez dyrektora rocznego planu działalności, a także sprawozdania rocznego realizowanych zadań.

Galeria zdjęć